Disclaimer

Aanbod

Disclaimer

Samenstellers van deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Privacy statement
De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanmelding, aanvraag informatie enz) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt GZU-online de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden, uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd. 

Intellectuele eigendomsrechten
GZU-online.com behoudt alle rechten (waar onder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GZU-online.com over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

 

Uitsluiting van leden

GZU-online behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site, zonder opgaaf van reden onverminderd het recht van GZU-online om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. GZU-online kan onder meer één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

 

  • verwijdering van advertentie(s)
  • schorsing van het account,
  • beperken van functionaliteiten (bijvoorbeeld het kunnen plaatsen van of reageren op advertenties)